Omar Sala és el nou director de la Banda Simfònica de l’Associació Artístico-Musical d’Oliva.

Associació Artistico-Musical d’Oliva

L’Associació Artistico-Musical d’Oliva és l’entitat hereva dels diferents societats i moviments musicals que hi ha hagut a la nostra ciutat des de finals del segle XIX, pràcticament sense interrupcions fins a les nostres dates amb les corresponents normes estatutàries derivades de les distintes denominacions i de les normatives legals vigents en cada època.

 

Aquesta Associació té naturalesa cultural i no persegueix cap finalitat de caràcter lucratiu, perquè és una entitat sense ànim de lucre.

L’Associació té per objecte o finalitat promoure, fomentar i difondre la música i la cultura, procurant la formació cultural de socis, veïns i ciutadans en general, així com organitzar activitats i programar projectes per a la formació de la joventut i l’educació integral dels joves; i especialment i principalment per mitjà de l’ensenyament de la música i la formació musical.

Amb caràcter prioritari la promoció i difusió de l’art musical per mitjà de les distintes Bandes de Música (simfònica i juvenil), de l’orquestra Clàssica, de l’Orfeó, i de l’Escola de Música o d’Educands.
Així mateix podrà crear distintes formacions i conjunts musicals i corals i organitzar concerts, festivals, certàmens i audicions de qualsevol classe
Trets històrics
Sembla clar que la Banda de Música d’Oliva va nàixer a finals del segle XIX com a Banda de música municipal tal com passava a moltes altres poblacions del nostre entorn. En aquesta època van ser directors de la banda dos músics olivans, Severino Guixot i Francisco Beneyto.

Ja entrats al segle XX es va produir el primer moment d’esplendor de la banda quan va ser dirigida pel mestre José Mafé a partir de l’any 1903. D’aquesta època data la primera participació coneguda en certàmens de banda ja que en 1904 la banda d’Oliva va participar en el certamen de València i en un certamen d’Ondara.

La banda va passar per moments posteriors de crisi fins que cap a 1923 va revifar en fer-se càrrec de la seua direcció Rafael Esteve, músic de Muro del Comtat que va fer una gran tasca per quasi totes les facetes musicals d’Oliva (va crear una orquestra, va ser organista de l’església de Santa Maria,…). A partir de 1930 l’activitat de la banda va anar minvant fins a pràcticament desaparèixer en la postguerra.

Durant aquests anys, no obstant, es mantenia forta l’afecció a la música entre alguns antics músics, entre els que destacava Juan Bautista Ponzoda que va aconseguir reconstruir la banda amb el nom de Sociedad Artístico Musical de Oliva l’any 1947. El director va ser durant algun temps Teodoro Castellano fins que, en posar-se aquest malalt, va fer-se càrrec de la direcció Juan Bautista Ponzoda fins als principis dels anys 70 que la va dirigir Salvador Peiró.

L’any 1972 la banda travessava per una de les seues habituals crisis i, per tal de salvar-la es va pensar en demanar el suport de l’Associació Familiar i va ressorgir amb el nom Associació Familiar Banda Artístico Musical d’Oliva.

Cap a l’any 1978 es va fer càrrec de la direcció Josep Malonda i la banda va començar a refer-se fins al 1981 en què es va patir la darrera crisi en formar-se una nova banda a Oliva amb alguns components de l’altra i amb el nom de Unió Artístico Musical d’Oliva.

Les dues bandes van seguir camins separats fins a l’any 1996 que es va produir la fusió reapareixent (amb el nom normalitzat al valencià) l’Associació Artístico-Musical d’Oliva.

Els directors de l’Associació Familiar fins el moment de la unió van ser, Juan Roig des de 1986 a 1991, Ángel Nácher fins a 1994 i Benjamín Manzano a partir d’aquest any.

Mentrestant la Unió Artístico Musical va ser dirigida per Salvador Peiró fins a 1983, Benjamín Manzano fins a 1987 en què va ser substituït per José Giner fins a la fusió.

A partir de la fusió la banda de l’Associació va ser dirigida per Benjamín Manzano fins a 1997 en què va entrar a la direcció Luis Sanjaime que la va dirigir fins a l’any 2000 quan va accedir a la seua direcció Lamberto Olmos que ha estat al front de la direcció fins el mes de juliol de 2012 en el que es fa càrrec provisional de la direcció de la banda simfònica i de l’Orquestra Carlos Ferrer Maurí. Entre els anys 2013 i 2018 el director va ser Saül Gómez Soler.

Quant als presidents de les diferents associacions musicals al llarg d’aquest més d’un segle de vida podem anomenar a Eduardo Borrás, José Mestre, Vicent Climent, Vicent Picornell, José Llácer, Maria Ahuir, Vicent Parra (president quan es va produir la fusió), Joan Escrivà, Enrique Escrivà, Fernando Climent, Ferran Escrivà i, l’actual presidenta, Eva Fuster.

Aquest és, a grans trets, el procés que ha seguit l’activitat bandística a Oliva des de finals del segle XIX. A tot això cal afegir que al voltant de la banda en les diferents èpoques han anat sorgint altres agrupacions musicals que tenim en l’actualitat: la Banda Juvenil que va sorgir cap a l’any 1994, l’Orfeó Josep Climent que es va crear el 1996 i l’Oliva Big Band que es va crear a finals de 1999, així com, no cal dir-ho, una Escola de Música amb més de 250 alumnes i on es pot estudiar qualsevol especialitat instrumental així com de llenguatge musical amb tot el professorat degudament titulat.

 

Omar Sala

Omar Sala

Compositor y director